Посветени сме кон постојано поткревање на квалитетот на градбата и употребените материјали.