Естетиката и функционалноста на целиот простор се проектирани по највисоките светски стандарди за објекти со комбинирана намена.